Images News
  Journal Info
  Organizer:Ministry of Education
  Sponsor:ChongQing University
  Editor-in-chief:赵修渝
  Address:重庆市沙坪坝正街174号
  Post:400030
  Tel:023-65102306
  Email:shekexeb@cpu.edu.cn
  ISSN: 1008-5831
  CN:50-1023/C
  Visit statistics

   

  Director   Ou Keping

  Vice Dorectors   Zhao Xiuyu   Shu Lichun  Zhang Weiguo

                           Zhang Zongyi  Yang Qingming

  Members   Long Bin   Xu Mingyue   Liu Guohui   Lv Ping  

                   Ren Hong   Li Zhi   Yu Weishen   Meng Weidong 

                   Wu Shaoqi   Chen Zhongchang   Chen Xun  

                   Zheng Xiaolin   Tong Ruimin   Zhou Ming  

                   Ao Yichang   Liang Ping   Huang Xisheng  

                   Zeng Wenge   Zeng Guoping   Peng Xiaodong  

                   Peng Jiangguo   Pu Yongjian

  Copyright@ 2008 All Rights Reserved.
  欢迎访问重庆大学学报(社会科学版)编辑部网站!
  Images News
   Journal Info
   Organizer:Ministry of Education
   Sponsor:ChongQing University
   Editor-in-chief:赵修渝
   Address:重庆市沙坪坝正街174号
   Post:400030
   Tel:023-65102306
   Email:shekexeb@cpu.edu.cn
   ISSN: 1008-5831
   CN:50-1023/C
   Visit statistics

   Copyright@ 2008 All Rights Reserved.