News
  Focus
   Journal Info
   Organizer:Ministry of Education
   Sponsor:ChongQing University
   Editor-in-chief:赵修渝
   Address:重庆市沙坪坝正街174号
   Post:400030
   Tel:023-65102306
   Email:shekexeb@cpu.edu.cn
   ISSN: 1008-5831
   CN:50-1023/C
   Visit statistics

    

   Director   Ou Keping

   Vice Dorectors   Zhao Xiuyu   Shu Lichun  Zhang Weiguo

                            Zhang Zongyi  Yang Qingming

   Members   Long Bin   Xu Mingyue   Liu Guohui   Lv Ping  

                    Ren Hong   Li Zhi   Yu Weishen   Meng Weidong 

                    Wu Shaoqi   Chen Zhongchang   Chen Xun  

                    Zheng Xiaolin   Tong Ruimin   Zhou Ming  

                    Ao Yichang   Liang Ping   Huang Xisheng  

                    Zeng Wenge   Zeng Guoping   Peng Xiaodong  

                    Peng Jiangguo   Pu Yongjian

   Copyright@ 2008 All Rights Reserved.